Obchodní podmínky

 

prodejce „Bobi design“


Markéta Zapletalová, Bílany 94, 76701 Kroměříž, IČ 74163591


                                                                                                                                     I.
                                                                          Vymezení pojmů


1. „Obchodem“ se pro účely těchto obchodních a reklamačních podmínek rozumí, internetový obchod na internetové adrese www.bobidesign.cz,


2. „Prodejcem“ se rozumí provozovatel obchodu, Markéta Zapletalová, IČ a sídlem společnosti uvedeným v sekci „Košík“ před odesláním objednávky.


3. „Zbožím“ se rozumí věci a produkty nabízené Prodejcem k prodeji v Obchodu.


4. „Zákazníkem“ se rozumí uživatel Obchodu, jenž má zájem o koupi konkrétního


Zboží.


5. „Spotřebitelem“, se rozumí každý člověk, který s Prodejcem uzavírá obchod prostřednictvím Obchodu 


6. „Objednávkou“ se rozumí vyplněný objednávkový formulář určený pro konkrétní. Zboží v rámci objednávkového elektronického systému Obchodu.

 

7. Zkratkou „OZ“ se rozumí zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

 

 


II.
Nákup Zboží


1. Zákazník je oprávněn objednat prostřednictvím Obchodu a jeho elektronického objednávkového systému konkrétní Zboží, o jehož koupi má zájem. Vyplněním registračního formuláře Obchodu, registrací v Obchodu, vyplněním kteréhokoli objednávkového formuláře v rámci Obchodu a odesláním kterékoli Objednávky v rámci Obchodu projevuje vždy Zákazník zároveň souhlas s těmito obchodními a reklamačními podmínkami určenými pro nákup zboží v Obchodu a také se zpracováním jeho osobních údajů uvedených v Objednávce (viz. čl. XII - Ochrana
osobních údajů).


2. Samotné uveřejnění a nabízení Zboží Prodejcem v Obchodu není ještě návrhem na uzavření kupní smlouvy ohledně daného Zboží ze strany Prodejce, ale pouze informačním zveřejněním dodavatelských možností Prodejce. Pro prezentaci Zboží prostřednictvím Obchodu a též pro prezentaci možnosti jeho objednání a koupě se tedy nepoužije §1732 odst. 2 OZ, přičemž taková prezentace Zboží v Obchodu tak není právně účinným návrhem Prodejce na uzavření smlouvy k takovému Zboží.


3. Za návrh na uzavření kupní smlouvy ze strany Zákazníka prostřednictvím Obchodu ohledně konkrétního Zboží je považováno vždy teprve doručení Objednávky Zákazníka na koupi daného Zboží Prodejci.


4. Odesláním Objednávky projevuje vždy Zákazník zároveň souhlas s těmito obchodními a reklamačními podmínkami a závazně si objednává Zboží uvedené v Objednávce.


5. Prodejce potvrdí Zákazníkovi doručení Objednávky bez zbytečného odkladu.


6. Potvrzení o doručení Objednávky Prodejcem se považuje za přijetí návrhu na uzavření kupní smlouvy Prodejcem se Zákazníkem ohledně konkrétního zboží uvedeného v Objednávce a teprve okamžikem takového potvrzení Objednávky tedy dochází mezi Zákazníkem a Prodejcem k uzavření kupní smlouvy ke konkrétnímu objednanému Zboží.


7. Obsah kterékoli kupní smlouvy dle odst. 6 je pak vždy dán obsahem přijatého návrhu (objednávky) Zákazníka, tedy jak předmět koupě, tak i jeho cena, způsob dodání a další podmínky sjednané v rámci takto přijatého návrhu, přičemž ostatní smluvní náležitosti takové kupní smlouvy jsou definovány těmito obchodními a reklamačními podmínkami.


8. Pokud si Zákazník v rámci objednávky vybral dodání zboží jeho odesláním na adresu určenou Zákazníkem, odešle Prodejce toto Zboží na takovou adresu poté, co bude dané Zboží připraveno u Prodejce k expedici.

 

                                                                                                                                         III.
                                                                           Realizace Objednávky


1. K provedení řádné Objednávky je Zákazník povinen vyplnit veškeré povinnéúdaje v objednávkovém elektronickém systému Obchodu.


2. Doručená Objednávka Zákazníka se považuje za nepřijatou a odmítnutou zestrany Prodejce zejména tehdy, jestliže Prodejce vyrozumí Zákazníka, že (i) Objednávku nepřijímá či odmítá, (ii) objednané Zboží není možno dodat, anebo v případě, že Prodejce nepotvrdí Zákazníkovi přijetí Objednávky dle čl. II bodu 6 nejpozději do 20 pracovních dnů od jejího odeslání Zákazníkem.


3. Pokud je objednané Zboží možno dodat, avšak v mezidobí došlo ke změněpodmínek dodávky daného Zboží (Zboží je možno dodat v jiné ceně, kvalitě, čiprovedení), je Prodejce oprávněn vyrozumět o této skutečnosti Zákazníka s žádostí o vyjádření, zda má zákazník zájem o Zboží za takto změněných podmínek, a zároveň s poskytnutím lhůty pro takové vyjádření.


4. Jestliže se Zákazník vyjádří Prodejci dle odst. 3 ve lhůtě určené Prodejcem, že má zájem o Zboží i za změněných podmínek, považuje se takové vyrozumění za novou Objednávku a dále se postupuje jako u nové Objednávky.


5. Jestliže se Zákazník nevyjádří dle odst. 3 ve lhůtě určené Prodejcem, že má zájem o Zboží i za změněných podmínek, považuje se marné uplynutí takové lhůty za zrušení Objednávky Zákazníkem.


6. Objednávka učiněná Zákazníkem je pro Zákazníka závazná.


                                                                                                                                        IV.


                                                                                                                       Dodání Zboží


1. Způsob dodání Zboží zvolí zákazník vždy v rámci vyplnění Objednávky, kde je specifikována i cena a forma dodání.

Nejzazší termín expedice je 5 kalendářních dní od uhrazení platby kupujícím. Jedná se produkty, které jsou skladem, již vyrobené.


2. Dodání zboží se může lišit dle objednávky. Závisí to na vytíženosti výroby a materiálu na skladě, který si zákazník určuje po koupi zboží. O změně dodací doby bude zákazník, vždy předem informován a není to důvod od odstoupení kupní smlouvy.

 

Prodávající neodpovídá Kupujícímu za neplnění smluvních povinností podle uzavřené kupní smlouvy v případě, že toto neplnění nastalo v důsledku vyšší moci. Vyšší mocí se rozumí překážka, která je nezávislá na vůli povinné smluvní strany a brání jí ve splnění její smluvní povinnosti, jestliže nelze rozumně předpokládat, že by povinná strana tuto překážku nebo její následky odvrátila nebo překonala, a dále, že by v době vzniku závazku tuto překážku předvídala. Jedná se zejména o přírodní katastrofy (záplavy, zemětřesení, epidemie, pandemie a obdobné situace ohrožující životy či zdraví apod.), zásahy státu, války, teroristické útoky, stávky či výluky, provozní, dopravní a energetické poruchy, poruchy systému internetového obchodu. Takové okolnosti jsou důvodem k odkladu plnění smluvních povinností na straně Prodávajícího po dobu a v rozsahu účinnosti těchto okolností a po dobu trvání těchto okolností se Prodávající nedostane do prodlení. Totéž platí, i když uvedené okolnosti nastaly u subdodavatelů Prodávajícího. O tom, že okolnosti vylučující odpovědnost nastaly, je Prodávající Kupujícího povinen informovat ihned, jak to bude technicky možné. 

Způsoby dodání:

- Česká pošta na jednu z poboček

- Česká pošta do ruky zákazníkovi

- Osobní odběr

 


                                                                                                                                       V.
                                                                           Platební podmínky


1. Platební podmínky zvolí zákazník vždy v rámci vyplnění Objednávky, kde je specifikována i cena a forma platby.

Způsoby platby:

- Bankovním převodem

- Online platba kartou (platební brána Shoptet Pay)

 


                                                                                                                                      VI.
                                                                                                                      Reklamace Zboží

Kupující má právo odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodů. Lhůta na vrácení zboží je 14 dní od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy je třeba poslat písemně na adresu bobidesign@email.cz nebo na adresu provozovny Bílany 94, 76701 Kroměříž


V případě odstoupení od kupní smlouvy vrátí prodávající peněžní prostředky do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající vrátí přijaté peněžní prostředky kupujícímu až po přijetí vráceného zboží, a to taktéž do čtrnácti (14) dnů.

V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

U zakázkové výroby nelze odstoupit od kupní smlouvy !!!

 

                                                                                             VII.

                                                                              Posouzení reklamace


1. Reklamované Zboží spolu s kopií nákupního dokladu (faktury) zašle Zákazník
zpět na adresu Prodejce.
2. V reklamaci je Zákazník povinen uvést i podrobný popis reklamované vady Zboží.
3. K reklamaci nesplňující podmínky dle bodu 1 a 2 nebude Prodejcem přihlíženo.
4. Dopravu reklamovaného Zboží hradí Zákazník.
5. Reklamované Zboží nelze Prodejci zaslat na dobírku, k takové reklamaci nebude
Prodejcem přihlíženo.
6. Po obdržení reklamovaného Zboží spolu s kopií faktury posoudí Prodejce
reklamované Zboží s ohledem na vady namítané Zákazníkem.

 

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajůjméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo a další, které uvede (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu.

Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

 

 Kupující dále potvrzuje, vložení produktu na stránky www.bobidesign.cz, kde jsou uvedeny jeho iniciály.

 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

 

Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

 

Kontakt:

Markéta Zapletalová

Bílany 94

76701 Kroměříž

email: bobidesign@email.cz

tel: 604304046